ANKET
Hangi Avrupa ülkesinde yaşamak ister siniz?
Almanya
Hollanda
İngiltere
Fransa
İsveç
İsviçre
Belçika

    RATEM DEN ÖNEMLY AÇIKLAMA 
RADYO TELEVYZYON YAYINCILARI MESLEK BYRLY?Y,RATEM'DEN BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLAMA...
Basyna ve Kamuoyuna Açyklama

05.10.2005

Radyo Yayyncylary,7 Ekim HYK Toplanty sonucunu merakla beklemektedir.
Bilindi?i gibi 29 Mart 2005 tarihinde yapylan Haberle?me Yüksek Kurulu’nda
AB uyum süreci de dikkate alynarak, 2006 yylyndan ba?lamak üzere,2014 yylynda tamamlanmak üzere televizyonlarda sayysal yayyncyly?a geçi? karary alynmy?ty.
Böylelikle televizyonlarda kanal kullanymyndan do?an sorunlar için önemli,kapsamly ve kalycy bir çözüm üretilmi?ti.
Radyo yayyncyly?ynda 1995 yylyndan beri devam eden frekans kullanym sorunu ise,
7 Ekimde toplanacak Haberle?me Yüksek Kurulu’nda ele alynacak.
Tüm Radyo yayyncylarynyn beklentisi,yakla?yk on yyldyr çözümsüz olan
frekans izni ve yayyn lisanslarynyn verilmesidir.

Bununla ilgili olarak yasada da yer alan frekans kullanymy için,yyllyk yayyn izin bedellerinin belirlenerek,bu bedellerin ödenmesi ile radyo yayyn kurulu?larynyn lisanslaryna kavu?masydyr.

Yakla?yk on yyldyr geçici lisans ile yayyncylyk yapan radyo sektörünün, ülkemizde demokrasinin geli?mesinde,sosyal bary?yn sa?lanmasynda ve korunmasynda,yerel demokrasinin olu?masynda,sosyal ve siyasi geli?melerde,demokrasi de?erlerinin yerelle?mesinde önemli ve vazgeçilmez katkylar yapty?y açyktyr.
Di?er yandan son yyllarda sykça kar?yla?ty?ymyz ekonomik krizlerin atlatylmasynda,
yerel ekonomik dinamiklerin yaratylmasynda,üretilen mal ve hizmetlerde, marka de?erlerin olu?masynda,istihdam yaratmada da önemli katkylar sa?lamy?tyr ve sa?lamaya devam etmektedir.
Bunun yany syra bazy çevreler tarafyndan, kamuya ait de?erlerin (frekans) bedelsiz kullanyldy?y ele?tirileri de yersiz ve haksyzdyr.Zaten yayynlaryna yasal mevzuat çerçevesinde ba?lady?y,
1995 yylyndan beri reklam gelirlerinden ödedi?i Üst Kurul Payy, hazineye aktarylan dolayly bir kamu hizmeti kullanym payydyr.
Yine yedi yyldyr ödenen ve hiçbir kurulu?tan alynmayan e?itime katky payy da,bu ele?tirileri haksyz kylacak bir ba?ka kamu hizmeti kullanym payydyr.

Radyo yayyncyly?ynda teknik standardizasyon sa?lanarak, bugüne de?in olu?an frekans kullanymyndan kaynaklanan sorunlar çözümlenebilir.Bunun için yine, 3984 sayyly Radyo ve Televizyonlaryn Kurulu? ve Yayynlary Hakkynda Kanun’la belirlenmi?,yayyn kurulu?larynyn idari,mali ve teknik ?artnameye uygunluklary sa?lanarak bununla ilgili olarak sektörün sivil toplum kurulu?lary ile i?birli?i içerisinde çözümler üretilebilir.

Ynanyyoruz ve diliyoruz ki; Haberle?me Yüksek Kurulu alaca?y kararlar,mevcut yayyn kurulu?larynyn yayynlaryny sürdürecek,ülkemizde radyo yayyncyly?ynyn beklentilerine yanyt verecek do?rultuda olsun.

Kamuoyuna Saygyyla duyurulur.
Yusuf Gürsoy
Yönetim Kurulu Ba?kany
Eklenme Tarihi : 05.10.2005  Kaynak :
    DİĞER HABERLER -  TÜM HABERLER
• Kyraç – Yolcu 2009 Yeni Albüm
• Ceylan – Türkülerin Ceylany Yeni Albüm
• Yavuz Bingöl - KüL 2010
• Sinan Özen - Sinan Özen 2010
• Rober Hatemo - Mahrum 2010
• Grup Koridor & Tolga Atkın - Ölmem Mi 2010
• Cengiz Kurtoğlu - Sessizce 2010
• Doğuş - Kırık Hançer 2010
• Ezginin Günlüğü - Eski Arkadaş Albümü 2010
• Grup Hepsi - Geri Dönüşüm Albümü 2010
• Gripin - M.S. 05 03 2010 Albümü 2010
• Gökhan Türkmen - Biraz Ayrılık 2010
 
 
Anasayfa  |   © 2007 Copyright AvrupaFM.COM - Radyo Sorumlusu : Alev